پنجشنبه ۳ فروردين ۱۴۰۲

تصویب نامه توسعه تولید و کاربرد نرم افزارهای بومی در کشور