سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳

تصویب نامه درخصوص توسعه تولید و کاربرد نرم افزارهای بومی در کشور